Kupno domu

Zmiany rozliczenia Prosumentów od 1 kwietnia 2022 r.

Warszawa, grudzień 2021 r.

 

 

 

Polska jest jednym z europejskich liderów rozwoju OZE, a w szczególności fotowoltaiki.  To efekt świadomych działań rządu, których celem jest transformacja energetyczna kraju, prowadzona z wykorzystaniem nisko- i zeroemisyjnych technologii. Równie ważny  jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki, a także wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przez zapewnienie stabilnych dostaw energii  do odbiorców końcowych po akceptowalnych cenach. 

Tempo powstawania nowych instalacji OZE w Polsce, w szczególności instalacji  prosumenckich, jest bardzo dynamiczne dzięki zaprogramowaniu i realizacji  dedykowanych programów wsparcia i spadającym cenom technologii. W zaledwie 5 lat  moc instalacji OZE w Polsce wzrosła blisko dwukrotnie. Na koniec września 2021 r.  wynosiła ona ponad 15 200 MW. To trzykrotnie więcej niż moc zainstalowana Elektrowni  Bełchatów, czyli największej elektrowni w Europie, która odpowiada za produkcję ok.  20% energii elektrycznej w Polsce. Najbardziej dynamicznie rozwijającą się technologią  OZE jest fotowoltaika. Od grudnia 2015 r. do września 2021 r. moc zainstalowana  fotowoltaiki wzrosła blisko 60-krotnie ze 108 MW do 6 304,2 MW. 

Rynek fotowoltaiki rozwijała się dotąd w dwóch podstawowych obszarach, energetyka  wielkoskalowa oparta o system akcyjny OZE oraz energetyka rozproszona  i prosumencka – oparta na zaangażowaniu finansowym inwestorów indywidualnych, wspieranych dotacjami z programów priorytetowych, takich jak: Mój Prąd, Czyste  Powietrze i AgroEnergia. Obywatele coraz chętniej inwestują we własne mikroźródła OZE, aby wykorzystywać wytworzoną energię na własne potrzeby i jednocześnie  oddolnie budują zeroemisyjny system energetyczny. Takich osób w Polsce jest dziś ponad 700 tys. wobec zaledwie 4 tys. na koniec 2015 r.  

Tak dynamiczny rozwój OZE przynosi wiele korzyści, ale także i szereg wyzwań  związanych z koniecznością budowy nowego rynku energii elektrycznej oraz  dostosowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do dynamicznie rozwijającej  się gospodarki, a co za tym idzie, znacznego zwiększenia zapotrzebowania na energię  elektryczną i budowy nowych mocy wytwórczych w energetyce zawodowej. Operatorzy  Systemów Dystrybucyjnych (OSD) od wielu lat realizują działania inwestycyjne  na rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych, których celem jest  umożliwienie przyłączenia się jak największej ilości mikroinstalacji prosumenckich  do sieci dystrybucyjnej.  

  Aby zapewnić dalszy stabilny rozwój energetyki obywatelskiej w długiej perspektywie  czasu, konieczne jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym systemie rozliczeń  prosumentów. Jest to następny, konieczny krok w kierunku transformacji rynku energii  

elektrycznej w Polsce. Pozwoli to na większą integrację odnawialnych źródeł energii z krajowym systemem elektroenergetycznym. 

Dlaczego są wprowadzane zmiany? 

1. Aby spełnić wymagania związane z implementacją prawa UE  

Wprowadzenie zmian w systemie rozliczeń prosumentów ma na celu wdrożenie  przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca  2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz  zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE, do czego zobligowane są państwa członkowskie  UE, w celu m.in. zapewnienia odbiorcom końcowym możliwości bezpośredniego  uczestnictwa w rynku energii oraz czerpania korzyści ze sprzedaży nadwyżek  wyprodukowanej energii elektrycznej. Dotyczy to w szczególności dostosowania zużycia  energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe. Oparcie rozliczeń prosumenckich o system  wartościowego rozliczania wyprodukowanych nadwyżek energii (tzw. net-billing) nie  skonsumowanej w miejscu jej wytworzenia, wg cen giełdowych, najpierw po średniej  cenie z miesiąca poprzedniego, a od połowy 2024 r. po cenie godzinowej zgodnej  z obowiązującą taryfą dynamiczną, zapewni prosumentom świadomy udział  w procesach zachodzących na rynku energii.  

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia odbiorcom aktywnym energii  elektrycznej, w tym prosumentom, możliwości sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej  we własnym zakresie. Konieczne jest również wprowadzenie obowiązku ponoszenia  przez prosumentów opłat sieciowych odzwierciedlających rzeczywiste koszty przesyłu  energii oraz osobnego rozliczenia w zakresie energii wprowadzanej i pobieranej z sieci 

elektroenergetycznej.  

Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r.  w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II)  już teraz nakładają obowiązek wdrożenia rozwiązań umożliwiających prosumentom  otrzymywanie wynagrodzenia za sprzedaż wytworzonej nadwyżki energii elektrycznej,  które będzie odzwierciedleniem jej wartości rynkowej. 

Obecny system rozliczeń prosumentów, oparty na opustach, nie zapewnia zgodności  z przepisami ww. dyrektyw. 

2. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej 

Konieczność zintegrowania rosnącej liczby mikroinstalacji prosumenckich z systemem  elektroenergetycznym jest jednym z wyzwań kolejnego etapu transformacji energetyki.  Krajowy system elektroenergetyczny jest sukcesywnie modernizowany  i rozbudowywany, jednak to długotrwały proces. Jednocześnie model opustów  wprowadził błędne przekonanie u prosumentów, że sieci elektroenergetyczne  są powszechnie dostępnym, niemalże darmowym, magazynem energii. 

System elektroenergetyczny jest utrzymywany w stałej gotowości zapewnienia bilansowania mocy wytwórczych z zapotrzebowaniem odbiorców na energię  elektryczną. Sprawny i dobrze zarządzany system elektroenergetyczny zapewnia  bieżące wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej do odbiorców  końcowych. Sieć elektroenergetyczna nie może być traktowana jako magazyn energii. 

Brak podjęcia działań odciążających sieć elektroenergetyczną będzie oznaczać,  w przypadku wysokiej generacji energii elektrycznej przez instalacje PV oraz niskiego  zapotrzebowania w tym czasie na energię, pojawienie się lokalnych problemów w sieci  dystrybucyjnej w postaci przeciążeń krytycznych. 

Dynamicznie rosnąca liczba prosumentów w obecnym mechanizmie opustów, w przyszłości utrudni także możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  kolejnych prosumentów. Pozostawanie w tym modelu rozliczeń prosumentów wpłynie  negatywnie także na sytuację obecnych prosumentów, gdyż ze względu na obciążenia  sieci, ich instalacje będą podlegały automatycznym wyłączeniom. 

3. Aby otworzyć rynek prosumencki na nowe modele biznesowe 

Wprowadzany nowy system rozliczeń prosumentów stwarza okazję do wdrożenia  na rynku energii nowych modeli biznesowych, uwzględniających m.in. odkup energii  od prosumentów po cenie bieżącej oraz magazynowanie energii. Na rynku pojawią się nowe podmioty, takie jak agregatorzy, które będą oferować usługi nie tylko  magazynowania, ale także obrotu energią w czasie rzeczywistym. Prosumenci zyskają  większą swobodę zawierania umów i wyboru konkurencyjnej oferty na sprzedaż  nadwyżek energii, w tym za pośrednictwem agregatorów, którzy będą działać w imieniu  większej grupy odbiorców. Pojawienie się agregatorów i magazynów energii zwiększy elastyczność systemu elektroenergetycznego i jednocześnie pozwoli na dalszy przyrost  instalacji prosumenckich w Polsce, umożliwiając tym samym zwiększanie udziału OZE  w krajowym miksie energetycznym. 

  4. Oszczędności inwestycyjne 

Zmiana systemu rozliczeń wpłynie na zachowania inwestycyjne przyszłych  prosumentów w zakresie odstąpienia od planowanego przewymiarowania instalacji,  przyczyniając się tym samym do skrócenia okresu zwrotu inwestycji. Na wzrost  rentowności mikroinstalacji PV mają także wpływ finansowe programy wsparcia tego  sektora, takie jak „Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”, „Agroenergia”, a także możliwość  skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania ulgi termomodernizacyjnej,  w ramach której można odpisać od dochodu wydatki na instalację fotowoltaiczną.  

Zmiana systemu rozliczeń prosumentów 

System rozliczeń prosumentów  

obowiązujący do dnia 31 marca 2022 r. 

1. Podstawowa charakterystyka systemu rozliczeń do dnia 31 marca 2022 r.  Prosument: 

• korzysta z systemu opustów 1:0,7 / 1:0,8 – rozliczenie ilościowe  wyprodukowanej energii; 

• nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej; 

• korzysta z rozliczeń w systemie opustów przez 15 lat; 

• może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy; 

• może dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu ma rozliczenie w systemie net-billingu. 

2. Na czym polega system opustów  

System rozliczeń prosumentów z wykorzystaniem mechanizmu opustów opiera się na bezgotówkowym rozliczeniu nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej  w mikroinstalacji PV i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej oraz energii  pobranej przez prosumenta (art. 4 ust. 1 ustawy o OZE). Rozliczenie energii zależne jest  od mocy instalacji i odbywa się w proporcji:  1:0,8 w przypadku mikroinstalacji prosumenta nie większej niż 10 kWp, 1:0,7 w przypadku mikroinstalacji prosumenta większej niż 10 kWp. 

3. Prosumenci, którzy do dnia 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci  Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w  systemie rozliczeń opartym na mechanizmie opustów. 

System rozliczeń prosumentów obowiązujący  

od dnia 1 kwietnia 2022 r. 

1. Podstawowa charakterystyka systemu rozliczeń od dnia 1 kwietnia 2022 r.  Prosument będzie: 

• rozliczany w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek  energii; 

• ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej; 

• korzystał z rozliczeń w systemie net-bilingu przez 15 lat; 

• mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy; • zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy  i VAT. 

2. Na czym polega system net-billingu (korzyści i zasady funkcjonowania) 

• Prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku energii. 

• System net-billingu stwarza zachętę dla prosumentów energii odnawialnej  do zwiększania autokonsumpcji wytwarzanej energii elektrycznej i dopasowania rozmiaru instalacji adekwatnie do zapotrzebowania na energię  elektryczną. 

• Prosument zyskuje większą świadomość zasad rynku energii i motywację  do zarządzania energią elektryczną w gospodarstwie domowym oraz jej  magazynowania (kształtowanie charakterystyki zużycia energii elektrycznej). 

• Prosument, będący aktywnym uczestnikiem rynku, będzie dążył  do wprowadzenia energii elektrycznej do sieci wtedy, gdy ceny są wysokie,  a poboru energii z sieci, gdy ceny są niskie. 

• Prosument ma gwarancję rynkowego sposobu rozliczania nadwyżek energii  elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej. 

• Ograniczenie wzrostu kosztów dostaw energii elektrycznej dla odbiorców. • System net-bliingu przyczynia się do zwiększenia elastyczności krajowego  systemu elektroenergetycznego i efektywności energetycznej. 

• Systemu net-billingu jest zgodny z regulacjami (dyrektywami) UE. Oparcie rozliczeń prosumentów o system net-billingu jest popierane przez ośrodki  i organizacje międzynarodowe m.in. przez Międzynarodową Agencję Energii  Odnawialnej (IRENA). W jednym ze swoich opracowań na temat innowacyjnych  rozwiązań dla odnawialnych źródeł energii IRENA wskazuje system net-billingu jako  jedno z rozwiązań kluczowych dla rozwoju rynku energii w systemach  elektroenergetycznych opartych na OZE. 

Przykłady funkcjonowania systemu net-billingu w innych krajach: 

System net-billingu funkcjonuje we Włoszech, Portugalii, Meksyku, Indonezji oraz USA.  We Włoszech w systemie net-billingu rozliczana jest wartość nadwyżki energii  elektrycznej wprowadzonej do sieci w cenie hurtowej, która może być później  wykorzystana jako kredyt na kolejne okresy konsumpcji lub zwrócona konsumentowi. 

W Portugalii w systemie net-billingu nadwyżki energii są rozliczane przyjmując 90% wartości średniej ceny energii elektrycznej spot na Iberyjskim Rynku Energii  Elektrycznej. Natomiast pozostałe 10% wartości przeznaczane jest na pokrycie  kosztów integracji z siecią elektroenergetyczną. 

3. Jak będzie funkcjonował system net-billingu 

System net-billingu zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii  elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej  pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny  giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).  

Autokonsumpcja 

• Wykorzystanie energii produkowanej na bieżąco 

• Energia będąca  przedmiotem  autokonsumpcji nie podlega podatkom, opłatom i innym kosztom 

Energia wyprodukowana  przez prosumenta i  wprowadzana do sieci

• Wynagrodzenie za każdą kWh energii wprowadzoną  do sieci 

• Wartość energii wyceniana  na bazie rynkowej ceny  energii 

• Wartość energii jest  depozytem prosumenta  dopisywanym na konto  prosumenta 

• Energia kupiona od sprzedawcy i pobierana z sieci 

• Koszt za kWh zgodnie z taryfą sprzedawcy 

• Opłaty dystrybucyjne zmienne wyliczane dla  wolumenu energii  pobieranego z sieci 

• Koszt energii pobieranej z sieci może być pokrywany  ze środków zgromadzonych na koncie prosumenta 

Zasady funkcjonowania = konto prosumenta + depozyt prosumenta + zwrot  nadpłaty 

• Konto prosumenta 

Konto prosumenta to indywidualne konto, na którym rozliczane są nadwyżki energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci w systemie wartościowym,  w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej. 

• Depozyt prosumencki 

Depozyt prosumencki odpowiada wartości środków zgromadzonych przez prosumenta za wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej energię elektryczną,  przeznaczoną na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii  elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta. Kwota środków  stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim  przez 12 miesięcy od dnia przypisania jej jako depozyt prosumencki na koncie  prosumenta. 

• Nadpłata za wyprodukowaną przez prosumenta energię elektryczną Wysokość ewentualnej nadpłaty (niewykorzystanej w okresie 12 miesięcy), zwracanej przez sprzedawcę, nie może przekroczyć 20% (dwudziestu procent) wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym,  którego dotyczy zwrot nadpłaty. Takie rozwiązanie umożliwi zwolnienie  przychodów z tej nadpłaty z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych.  Zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, większy poziom dochodów  musiałby być objęty procedurą notyfikacji pomocy publicznej. 

4. Etapy wprowadzania w Polsce systemu net-billingu 

 

 01.04.2022 – 30.06.2022 Przejściowy system opustów 

• System opustów będzie stosowany do rozliczeń prosumentów, wchodzących  na rynek od dnia 1 kwietnia 2022 r. w okresie przejściowym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. 

• Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, nadwyżki energii zostaną  rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.  01.07.2022 – 30.06.2024 Net-billing w oparciu o ceny miesięczne 

• W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego  miesiąca kalendarzowego. 

• Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności  przygotowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii  wg ceny godzinowej oraz wymagań Centralnego Systemu Informacji Rynku  Energii (CSIRE), które zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2024 r. 

 01.07.2024 Net-billing w oparciu o ceny godzinowe  

• Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek  energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii  wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.  

• Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg ceny giełdowej  godzinowej na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator  rynku informacji energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który realizuje  to zadanie już obecnie na podstawie ustawy. 

• Wartość energii pobieranej z sieci będzie zgodna z taryfą sprzedawcy. 

5. Prosument zbiorowy i wirtualny - daty wejścia w życie 

Prosument wirtualny energii odnawialnej to odbiorca końcowy wytwarzający  energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby  w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci w innym miejscu niż  miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy.  

Planowana data wejścia w życie przepisów dot. prosumenta wirtualnego to 2 lipca  2024 r. Jest to dzień następny po dacie wejścia w życie Centralnego Systemu Informacji  Rynku Energii. 

Prosument zbiorowy energii odnawialnej to odbiorca końcowy wytwarzający  energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby  w mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci elektroenergetycznej  za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego.  

Planowana data wejście w życie przepisów dotyczących prosumenta zbiorowego  to 1 kwietnia 2022 r. 

Rynek a cena energii 

1. Co to jest rynkowa cena energii? Ile wynosi? Kto ją wylicza? 

Rynkowa cena energii elektrycznej ustalana jest dla każdej godziny przez Towarową  Giełdę Energii oraz wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej w ramach  jednolitego łączenia rynków dnia następnego.  

Podmiotem odpowiedzialnym za obliczanie wartości cen energii elektrycznej i ich  publikację, jest operator informacji rynku energii, tj. Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Rynkowa cena energii będzie publikowana w dniu poprzedzającym dzień rozliczeń  na stronie internetowej operatora informacji rynku energii. Bieżące informacje  o rynkowej cenie energii elektrycznej są dostępne na stronie PSE. 

Wartość rynkowej ceny energii (RCE) w poszczególnych godzinach na przykładzie dnia  13 października 2021 r. 

Data Godzina RCE [zł/MWh] 

Wartość średniej rynkowej ceny energii elektrycznej w miesiącach lipiec - wrzesień  2021 r. wyniosła 404,9 zł/MWh. 

Uwzględniając rynkową cenę energii, w podanym wyżej przykładzie, w nowym systemie  rozliczeń net-billingu prosument zaoszczędzi ok. 1 500 zł - 1 700 zł (50-60%)  w porównaniu do gospodarstwa, które takiej instalacji PV nie posiada. Szacunki dotyczą  prosumenta posiadającego instalację o mocy 4,5 kWp, o rocznej konsumpcji energii  elektrycznej na poziomie ok. 4,5 MWh, przy przejściu na grupę taryfową G12. Wyliczenie  uwzględnia wsparcie inwestycyjne z programu „Mój Prąd” oraz możliwość odliczenia  ulgi podatkowej. W praktyce roczne rachunki prosumenta o wyżej wskazanej  charakterystyce będą niższe i będą się kształtować na poziomie 300 zł - 500 zł rocznie,  obejmując głównie opłaty związane z użytkowaniem sieci elektroenergetycznej. 

2. Bilansowanie i rozliczanie energii 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, oprócz systemu net-billingu  wprowadza również postulowany od dawna, korzystny dla prosumentów mechanizm  bilansowania energii elektrycznej. Sumarycznie zbilansowana ilość energii  elektrycznej, wprowadzona do sieci elektroenergetycznej i z niej pobrana  na wszystkich fazach, będzie wyznaczana łącznie dla danej godziny tzw. metodą  wektorową. 

W efekcie, od sumy ilości energii elektrycznej pobranej w danej godzinie odejmowana  jest suma ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w ciągu tej godziny. Wynik  tego działania jest traktowany na potrzeby rozliczeń energii elektrycznej wprowadzonej do lub pobranejz sieci elektroenergetycznej (w zależności od wyniku). 

Wynik działania stanowi różnicę ilości energii, zaliczonej do autokonsumpcji, która nie  podlega rozliczeniu w obecnie obowiązującym systemie opustów, czy opłatom  za dystrybucję w przypadku prosumentów w systemie net-billingu.  

System net-billingu będzie równie prostym mechanizmem rozliczeń, co funkcjonujący  obecnie system opustów. Rozliczenie będzie dotyczyło jednak wartości, a nie ilości  energii elektrycznej, i będzie dokonywane w pieniądzu (PLN), a nie  w kilowatogodzinach (kWh). Podstawowym celem net-billingu jest obniżenie  rachunków za energię elektryczną w gospodarstwie domowym prosumenta. Net billing jest prosty i sprawiedliwy społecznie, a ponadto, co niezwykle ważne, wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, przyczyniając się do bilansowania  i stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego.  

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który występuje w większości miast naszego kraju. Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, powstaje szereg inicjatyw mających skłonić społeczeństwo do proekologicznych zmian w gospodarstwach domowych. Także w tym celu powstał projekt rządowy „Czyste powietrze”, który odnosi się również do systemów fotowoltaicznych. O szczegółach możecie przeczytać tutaj: Program „Czyste Powietrze” dla systemów fotowoltaicznych.

Dzisiejszy artykuł poświęcimy kolejnemu zagadnieniu, zachęcającemu do inwestowania w Odnawialne Źródła Energii – Uldze termomodernizacyjnej. Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy podatku PIT mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, m.in. na założenie instalacji fotowoltaicznej. Należy pamiętać o głównych warunkach jakie musi spełniać podatnik:

  • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne (np. montaż instalacji fotowoltaicznej) musi zostać ukończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

  • Kwota powyższego odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

  • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało wykonane w istniejącym mieszkalnym budynku jednorodzinnym, czyli takim które w dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia posiadało pozwolenie na użytkowanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane.

Przy korzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej musimy pamiętać, że wysokość wydatków ustalana jest na podstawie wystawionych faktur VAT. Kwotę wydatku stanowi kwota brutto czyli kwota wraz z podatkiem VAT. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został poniesiony koszt. Jeżeli część kwoty odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, pozostałą kwotę można odliczać przez 6 kolejnych lat, licząc do końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Nie ma znaczenia czy podatnik rozlicza się według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), liniowo (PIT-36L), czy też opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Obliczając wysokość ulgi termomodernizacyjnej warto pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W sytuacji gdy podatnik PIT, po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację inwestycji, zobowiązany będzie do doliczeniu kwoty odpowiednio wcześniej odliczonej do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zakończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, podatnik będzie musiał doliczyć kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Przykład 1

Paulina Zaradna w roku 2020 uzyskała dochód w wysokości 65 000 zł. W roku 2020 założyła instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 30 000 zł. Pani Paulina może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, a jej wyliczenie będzie wyglądać następująco:

Skala podatkowa:
1. próg podatkowy – do 85 528 zł. – 17% podatku

30 000 zł – koszt instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania,

30 000* 17% = 5 100 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

W powyższym przykładzie Paulina Zaradna pomniejszy swój podatek dochodowy za rok 2020 o kwotę ulgi termomodernizacyjnej wynoszącą 5 100 zł.

Przykład 2

Paulina Zaradna w roku 2020 uzyskała dochód w wysokości 100 000 zł. W roku 2020 założyła instalację fotowoltaiczną, której koszt (na podstawie faktury VAT) wynosił 30 000 zł. Ulgę termomodernizacyjną obliczymy w następujący sposób:

Skala podatkowa:
1. próg podatkowy – do 85 528 zł. – 17% podatku
2. próg podatkowy – powyżej 85 528 zł. – 32% podatku

100 000 – 85 528 = 14 472 zł – część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 2. progu skali podatkowej – 32%

14 472* 32% = 4 631,04 zł – składowa ulgi termomodernizacyjnej,

30 000 – 14 472 = 15 528 zł – pozostała część kosztu instalacji fotowoltaicznej, który odliczasz od podstawy opodatkowania w 1. progu skali podatkowej – 17%

15 528* 17% = 2 639,76 zł – pozostała składowa ulgi termomodernizacyjnej,

2 640 + 4 631 = 7 271 zł – kwota ulgi termomodernizacyjnej, 

Paulina Zaradna będzie mogła odliczyć od podatku dochodowego za rok 2020 kwotę ulgi wynoszącą 7 271 zł.

Nie Czekaj Ani Chwili Dużej 

Skontaktuj Się z Naszymi Doradcami Technicznymi !

Doradca Techniczny Ernest Tel. 509 536 538

Starszy Doradca Techniczny Roman Tel. 511 020 941

 Dziękujemy Za Zaufanie ! Odezwiemy Się Najszybciej Jak To Możliwe :-)