Polityka
Bezpieczeństwa Danych Osobowych w przedsiębiorstwie pod nazwą PROJEKT INSTAL ROMAN BREWCZYŃSKI ul. Hubala 5/14, 05-120 Legionowo 

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) 

Regulacje prawne i organizacyjne 

Data wydania: 25 maja 2018 r.

Wydanie: 1

Dokument spełnia wymagania:

 •  †Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 •  †Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000

2 z 14 

Spis treści 

 1. Postanowienia ogólne ........................................................................................................................... 4

 2. Podstawowe definicje ........................................................................................................................... 4

 3. Wykaz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną danych osobowych ....................................... 6

 4. Obowiązki Administratora, IOD, ASI...................................................................................................... 6

 5. Organizacja przetwarzania danych osobowych .................................................................................... 7

 6. Organizacyjne i techniczne środki ochrony przetwarzanych danych.................................................. 13

   

3 z 14 

1. Postanowienia ogólne 

Administratorem danych przetwarzanych w PROJEKT INSTAL ROMAN BREWCZYŃSKI, ul. Hubala 5/14, 05-120 Legionowo jest Roman Brewczyński

Nad sprawnym nadzorowaniem prawidłowego przetwarzania danych osobowych w Projekt Instal pieczę sprawuje Administrator. 

Administrator zgodnie z art.30 RODO prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych: 

 • a)  określa zasady postępowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo.

 • b)  jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo.

 • c)  obowiązuje wszystkich użytkowników Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo.

 • d)  odnosi się zarówno do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej (tradycyjnej) jak i przetwarzanych w systemach informatycznych w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo.

Przetwarzanie danych osobowych w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo. Jest dopuszczalne tylko pod warunkiem przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz przepisów krajowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

2. Podstawowe definicje 

Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 

Rozporządzeniu – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Ustawie – rozumie się ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
Firma – Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo.
Administratorze – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który 

samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie paostwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie paostwa członkowskiego może zostad wyznaczony administrator lub mogą zostad określone konkretne kryteria jego wyznaczania; 

Danych osobowych – w rozumieniu Rozporządzenia oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowane, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

Szczególnych kategoriach danych osobowych – rozumie się przez to dane określone w art. 9 RODO, a więc dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależnośd wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 

   

4 z 14 

nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazao, orzeczeo o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeo wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym; 

Danych genetycznych - oznaczają dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, które ujawniają niepowtarzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu tej osoby i które wynikają w szczególności z analizy próbki biologicznej pochodzącej od tej osoby fizycznej; 

Danych biometrycznych - oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne; 

Dokumentacji bezpieczeostwa informacji – rozumie się przez to dokument Polityki Bezpieczeostwa Danych Osobowych, Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym oraz pozostałe polityki, regulaminy, procedury, instrukcje, formularze przyjęte do stosowania w organizacji, mające na celu wskazanie reguł i zasad postępowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych; 

Haśle – rozumie się przez to co najmniej 8-znakowy ciąg znaków literowych, cyfrowych, zawierający duże i małe litery oraz znaki specjalne, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym; 

Identyfikatorze użytkownika – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujących osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w wyznaczonych przez Administratora obszarach systemu informatycznego; 

Incydencie bezpieczeostwa – rozumie się przez to czynności, zdarzenia, zjawiska naruszające przepisy niniejszej polityki bezpieczeostwa oraz pozostałych dokumentów bezpieczeostwa informacji, mogące zagrozid utracie aktywów informacyjnych Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo. 

ich integralności lub dostępności, a także dopuścid do nieuprawnionego dostępu do danych, mogące stanowid sytuację kryzysową; 

Przetwarzaniu danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

Rozliczalności – rozumie się przez to właściwośd zapewniającą, że działania podmiotu mogą byd przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi; 

Systemie informatycznym – rozumie się przez to sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą urządzeo, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych, w systemie tym pracuje co najmniej jeden komputer centralny i system ten tworzy sied teleinformatyczną; 

Użytkowniku – rozumie się przez to pracownika, zleceniobiorcę, współpracownika Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo, zatrudnionego na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy przewidzianej przepisami prawa oraz osobę odbywającą staż, praktykę studencką, wolontariat, która przetwarza dane osobowe; 

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych; 

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której powierzono przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowośd, usługodawca BHP, usługodawca monitoringu i ochrony obiektu). 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowao, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

   

5 z 14 

Rejestr czynności przetwarzania / Rejestr kategorii czynności przetwarzania - Jest to dokument, który ma pokazywad w szczególności w jakich procesach w organizacji są przetwarzane dane osobowe, w jakim celu, kogo dotyczą oraz jak są zabezpieczane. Dokument ten będzie musiał zostad udostępniony na każde wezwanie Organu Nadzorczego (art.30 ust. 1 i 2 RODO). 

PBDO – Jest to niniejszy dokument – Polityka Bezpieczeostwa Danych Osobowych. 

3. Wykaz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną danych osobowych 

3.1 odpowiadają: 

Za zarządzanie ochroną danych osobowych w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo.
a)  Administrator;

 • b)  Osoby uprawnione do wykonywania prac administracyjnych w systemie informatycznym;

 • c)  Podmioty i osoby, którym powierzono przetwarzanie danych.
  4. Obowiązki Administratora

4.1. Administrator realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności: 

 • a)  może wyznaczyd Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Systemów Informatycznych;

 • b)  podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych osobowych;

 • c)  zleca odpowiednim służbom w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo. zapewnienie użytkownikom danych osobowych wyposażenie w odpowiednie środki bezpieczeostwa stanowisk pracy, umożliwiające bezpieczne przetwarzanie danych;

 • d)  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazad. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane;

 • e)  prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania (rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr powierzonych czynności przetwarzania);

 • f)  uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieostwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania, administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeo, tak by spełnid wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronid prawa osób, których dane dotyczą;

 • g)  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych;

 • h)  wdraża zarządzanie systemami informatycznymi w sposób gwarantujący utrzymanie poufności, dostępności i integralności gromadzonych w nich danych na poziomie pozwalającym zachowad zgodnośd z wymogami prawnymi i organizacyjnymi;

 • i)  zleca sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem zabezpieczenie systemów informatycznych;

   

6 z 14 

j) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeostwa powierzonego mu systemu informatycznego, zgodnie z procedurami nadzoru nad incydentami bezpieczeostwa oraz utrzymania ciągłości działania; 

5. Organizacja przetwarzania danych osobowych 

5.1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

 • a)  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • b)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działao na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 • c)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • d)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 • e)  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 • f)  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5.2. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych Art. 9 RODO 

 1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależnośd do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 2. Do przetwarzania powyższych danych dopuszcza się jedynie jeśli został spełniony jeden z poniższych warunków i wykazany w Rejestrze Czynności Przetwarzania:

 • a)  osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo paostwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylid zakazu, o którym mowa w ust. 1;

 • b)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem paostwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa paostwa członkowskiego przewidu­jącymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i inte­resów osoby, której dane dotyczą;

 • c)  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;

 • d)  przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeo przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot ocelach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;

   

7 z 14 

 • e)  przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;

 • f)  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;

 • g)  przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa paostwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 • h)  przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa paostwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z za- strzeżeniem warunków i zabezpieczeo, o których mowa w ust. 3;

 • i)  przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeostwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa paostwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

 • j)  przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badao naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, na podstawie prawa Unii lub prawa paostwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych iprzewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych iinteresów osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 1, mogą byd przetwarzane do celów, o których mowa w pkt. 2 lit. h), jeżeli są przetwarzane przez – lub na odpowiedzialnośd – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa powszechnie obowiązującego. 

5.3. Rejestr czynności przetwarzania - RCPD 

RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności. 

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania jest obowiązkiem dla Administratora wprowadzonym przez RODO (art.30). 

W rejestrze tym zamieszcza się następujące informacje: 

 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe Administratora oraz wszelkich współadminstratorów, a także gdy to ma zastosowanie przedstawiciela administratora i IODO;

 2. Cele przetwarzania;

 3. Opis kategorii osób, których dane dotyczą oraz kategorii danych osobowych;

 4. Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione w tym odbiorców w paostwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

 5. Gdy ma to zastosowanie, przekazanie do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych danych;

 7. Jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeostwa.

   

8 z 14 

Rejestr czynności przetwarzania ma mied formę pisemną oraz formę elektroniczną. Innymi słowy, plik elektroniczny zawierający rejestr czynności przetwarzania powinien byd możliwy do wygenerowania w formie papierowej. 

Administrator udostępni przedmiotowy rejestr na żądanie organu nadzorczego. 

5.4. Rejestr kategorii czynności przetwarzania powierzonego 

W momencie gdy podmiot trzeci występuje w roli podmiotu przetwarzającego prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, zawierający następujące informacje: 

a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego lub podmiotów przetwarzających oraz każdego administratora, w imieniu którego działa podmiot przetwarzający, a gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz inspektora ochrony danych; 

 • b)  kategorie przetwarzao dokonywanych w imieniu każdego z administratorów;

 • c)  gdy ma to zastosowanie – przekazanie danych osobowych do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazao, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeo;

 • d)  jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeostwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

Rejestr kategorii czynności przetwarzania powierzonego ma mied formę pisemną oraz formę elektroniczną. Innymi słowy, plik elektroniczny zawierający rejestr czynności przetwarzania powinien byd możliwy do wygenerowania w formie papierowej. 

Administrator udostępni przedmiotowy rejestr na żądanie organu nadzorczego. 

5.5. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie Administratora. 

Dane osobowe przetwarzane w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo  mogą byd uzyskiwane w granicach dozwolonych przepisami prawa. 

Dane osobowe muszą byd: 

 • a)  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodnośd z prawem, rzetelnośd i przejrzystośd”);

 • b)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badao naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

 • c)  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

 • d)  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąd wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowośd”);

 • e)  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywad przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów

   

9 z 14 

badao naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”); 

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeostwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralnośd i poufnośd”). 

Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi byd w stanie wykazad ich przestrzeganie („rozliczalnośd”). 

5.6. Obowiązek informacyjny 

Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator spełnia obowiązek informacyjny względem osoby, której dane dotyczą.
Osobom fizycznym należy uświadomid ryzyka, zasady, zabezpieczenia i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby wykonywania praw przysługujących im w związku z takim przetwarzaniem. W szczególności, konkretne cele przetwarzania danych osobowych powinny byd wyraźne, uzasadnione i określone w momencie ich zbierania. 

Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo, spełnia niniejszy obowiązek poprzez zamieszczenie informacji: 

 • a)  na stronie internetowej Projekt Instal http://www.projekt-instal.com

 • b)  dodanie odpowiedniej klauzuli w stosowanych formularzach

 • c)  stosowanie odpowiedniej klauzuli w procesie rekrutacyjnym

 • d)  dodając zapisy do umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów pozostających w obrocie

 • e)  informując w regulaminie wykorzystania plików „cookies”

5.7. Udzielanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych art. 13 – 21 RODO 

Osobom, których dane przetwarzane są w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo przysługuje prawo do kontroli treści ich danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat tych danych. 

Każda osoba, która wystąpi z wnioskiem o otrzymanie informacji o jej danych, musi ją otrzymad w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od otrzymania żądania art. 12 ust. 3 RODO. Odpowiedź przygotowuje Administrator Danych lub osoba przez niego wyznaczona. 

W uzasadnionych przypadkach termin ten może byd przedłużony o kolejne 2 miesiące z podaniem osobie żądającej wyjaśnienia przyczyny opóźnienia. 

W przypadku gdy dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, osoba wyznaczona przez Administratora jest zobowiązana do dokonania zmiany celem ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a po uzyskaniu zgody Administratora do usunięcia. O każdym wniosku o udzielenie informacji oraz ewentualnej konieczności sprostowania danych należy powiadomid IOD, o ile zostanie ustanowiony . 

5.8. Zgoda 

Jedną z przesłanek uprawniających do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą, na ich przetwarzanie. Osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, musi wiedzied, na czyją rzecz udziela przedmiotowej zgody i w jakim celu oraz jakie konkretnie dane będą przetwarzane. 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofad udzieloną zgodę. 

     

10 z 14 

W momencie kiedy firma przetwarza dane na podstawie zgody osób niepełnoletnich zgodę na powyższe działania musi wyrazid prawny opiekun dziecka. 

5.9. Prawa osób, które dane dotyczą 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych nadaje daleko idące uprawnienia osobom, których dane dotyczą. Prawa te dają osobie, której dane dotyczą, większą kontrolę nad dotyczącymi jej informacjami. Rozporządzenie dostrzega przede wszystkim, iż osoby fizyczne powinny mied kontrolę nad własnymi danymi osobowymi.
Osoba, której dane dotyczą, powinna mied przede wszystkim zapewniony łatwy dostęp do swoich danych, a informacje, które są jej komunikowane, powinny, zgodnie z zasadą przejrzystości, byd dla niej jasne i precyzyjne. Rozporządzenie przyznaje następujące prawa osobom, których dane dotyczą: 

 • 1)  Prawo do przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji oraz zachowania trybu wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą (art. 12 RODO);

 • 2)  Prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO);

 • 3)  Prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO);

 • 4)  Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO);

 • 5)  Prawo ograniczenia przetwarzania danych;

 • 6)  Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);

 • 7)  Prawo do usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

 • 8)  Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);

 • 9)  Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO);

 • 10)  Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

 • 11)  Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO);

 • 12)  Ograniczenie profilowania (art. 22 RODO).

5.10. Procedury egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. 

Realizacja prawa do poprawiania danych osobowych 

Poprawienie danych osobowych w zbiorach przetwarzanych przez Administratora następuje poprzez zebranie od osoby, której dane są przetwarzane i poprawiane zaktualizowanego formularza na podstawie, którego pobrano od tej osoby dane. 

W momencie gdy dane zostały zebrane z innych źródeł poprawienie danych następuje na pisemny wniosek osoby, której dotyczą przetwarzane dane. 

Jeśli dane zostały przekazane do odbiorców lub podmiotów przetwarzających na mocy umowy, Administrator informuje ich o fakcie poprawienia danych osobowych, chyba że zostanie wykazane, iż wymaga to zbyt dużego wysiłku lub jest technicznie niewykonalne. 

Realizacja prawa do przeniesienia danych osobowych 

Prawo do przeniesienia danych osobowych realizowane jest tylko w zakresie danych osobowych, których podstawę legalności przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane są przetwarzane, w innym wypadku prawo do przeniesienia danych osobowych nie ma zastosowania. 

Powyższe uprawnienie jest realizowane tylko na pisemny wniosek, osoby której dane dotyczą. 

Wniosek identyfikuje osobę, której dane należy przenieśd, wskazuje konkretnie jakie dane mają zostad przeniesione oraz dane podmiotu do którego dane mają zostad przeniesione, a w szczególności ze wskazaniem podstawowych danych identyfikacyjnych podmiotu (NIP, REGON, KRS itp.). 

   

11 z 14 

Realizacja prawa do zapomnienia 

Prawo do zapomnienia realizowane jest tylko w zakresie danych osobowych, których podstawę legalności przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane są przetwarzane, w innym wypadku prawo do zapomnienia nie ma zastosowania. 

Powyższe uprawnienie jest realizowane tylko na pisemny wniosek, osoby której dane dotyczą.
Wniosek identyfikuje osobę, której dane należy usunąd, wskazuje konkretnie jakie dane mają zostad usunięte. 

Realizacja prawa do sprzeciwu 

Prawo do sprzeciwu jest realizowane tylko na skutek pisemnego wniosku osoby, której dane dotyczą i ograniczone tylko do danych, których legalnośd przetwarzania stanowi przesłanka uzasadnionego interesu prawnego realizowanego przez administratora. 

W momencie otrzymania powyższego wniosku Administrator rozważa czy jego interesy są prawnie uzasadnione i nadrzędne w stosunku do praw i wolności osoby, która złożyła wniosek. 

Jeśli dane są wykorzystywane do marketingu bezpośredniego lub podlegają tzw. profilowaniu Administratora usuwa takie dane niezwłocznie. 

Po usunięciu danych osobowych Administrator informuje wnioskodawcę o zakooczeniu realizacji procesu sprzeciwu. 

5.11. Zasady udostępniania danych osobowych 

Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo udostępnia dane osobowe przetwarzane w swoich zasobach tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego. Dane osobowe udostępnia się na podstawie pisemnej zgody Administratora, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej. Wniosek powinien zawierad informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych osobowych w zasobach oraz wskazywad ich zakres i przeznaczenie. Decyzje w sprawie udostępnienia danych podejmuje Administrator. 

5.12. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

Administrator może powierzyd przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej. Podmiot, któremu w drodze umowy powierza się przetwarzanie danych osobowych, jest zobowiązany do zastosowania środków organizacyjnych i technicznych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu paostwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora. 

Podjęcie współpracy z firmą zewnętrzną, która w trakcie realizacji powierzonych jej zadao (zleceo) będzie / może byd związana z dostępem do danych osobowych wymaga zawarcia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5.13. Użytkownicy zatrudnieni przy przetwarzaniu danych osobowych 

Użytkownicy zatrudnieni przy przetwarzaniu danych osobowych są zobowiązani powiadomid Administratora o ewentualnych naruszeniach bezpieczeostwa systemu ochrony danych osobowych. 

Naruszenie przepisów skutkuje nałożeniem:
a) administracyjnej kary pieniężnej art.83ust.1–5RODO; 

   

12 z 14 

 • b)  sankcjami z tytułu naruszenia zasad Kodeksu Karego, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy za nieprzestrzeganie postanowieo dokumentacji oraz brak nadzoru nad bezpieczeostwem informacji, ujawnienie informacji osobie nieuprawnione;

 • c)  odpowiedzialności cywilnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;

 • d)  odpowiedzialności karnej i administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;

5.14. Wprowadzanie zmian do organizacji zabezpieczeo 

Wprowadzanie, ustanawianie zabezpieczeo mających na celu ochronę danych osobowych musi uwzględniad normy prawne, normy zarządzania bezpieczeostwem informacji oraz pozostałe polityki, instrukcje i procedury przyjęte w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo. 

6. Organizacyjne i techniczne środki ochrony przetwarzanych danych 

6.1. Legionowo. 

Stosowanie ochrony fizycznej pomieszczeo służbowych w Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo.

Dane osobowe przetwarzane są w pomieszczeniach R Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo.
 w budynku zlokalizowanym przy: Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo. Pomieszczenia, w których przetwarzane są dane, winny mied zabezpieczone wejścia za pomocą zamków w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych, a użytkownicy muszą sprawowad nadzór nad powierzonymi kluczami. 

6.2. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych tradycyjnie. 

Dane przetwarzane tradycyjnie (w formie papierowej) po godzinach pracy przechowywane winny byd w szafkach zamkniętych. Przetwarzanie danych osobowych w pomieszczeniach publicznie dostępnych musi odbywad się w sposób uniemożliwiający osobom niepowołanym podglądnięcie lub ich kradzież. 

6.3. Zabezpieczenie danych przetwarzanych cyfrowo. 

a) Dostęp do zasobów i usług informatycznych. 

Stanowiska komputerowe w pomieszczeniach, gdzie przebywad mogą osoby nieupoważnione do przetwarzania danych - w tym danych osobowych (np. interesanci/petent albo inni użytkownicy Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo.  ) winny byd umieszczone w sposób, który uniemożliwi takim osobom wgląd do tych danych. 

W celu zapewnienia dostępu do danych każdy użytkownik systemu komputerowego korzysta z indywidualnego konta, o uprawnieniach dostępu odpowiednich do pełnionych obowiązków. 

Dostęp do konta możliwy jest po podaniu prawidłowej pary (unikalnej nazwy użytkownika i hasła ). 

Każdy użytkownik, który ma dostęp do systemów informatycznych, winien posiadad unikalny login i hasło. Posiadacz hasła: 

 zobowiązany jest uwierzytelniad się w systemie informatycznym wyłącznie na podstawie własnego loginu i hasła odpowiedzialny jest za wykorzystywanie zgodnie z zasadami bezpieczeostwa swojego loginu 

i hasła oraz za wszystkie czynności wykonane przy użyciu swojego loginu i hasła, 

 w żadnym wypadku nie może ujawniad swojego hasła komukolwiek, włącznie ze służbami informatycznymi, przełożonymi czy współpracownikami i innymi użytkownikami. 

   

13 z 14 

Hasło użytkownika nie może byd przechowywane w formie możliwej do odczytania, tj. zapisane w plikach tekstem jawnym, skryptach i makrach, w pamięci przeglądarek internetowych, zapisane na kartkach i w miejscach, do których mają dostęp osoby nieupoważnione. 

b) Nośniki danych używane w procesie przetwarzania danych, które przestają pełnid swoja funkcję winny zostad fizycznie zniszczone, bądź poddane procesowi „czyszczenia” w sposób uniemożliwiającej ich ponowne odczytanie. 

Wykorzystywanie jakichkolwiek prywatnych nośników elektronicznych (np.: pendrive, przenośne dyski twarde, itd.) jest zabronione. 

c) Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem. 

Na wszystkich komputerach wymagana jest ochrona antywirusowa, która nie może byd wyłączona przez użytkownika. Dodatkowo komputer winien byd zabezpieczony przed możliwością instalowania i uruchamiania oprogramowania, którego celem jest nieuprawniony dostępu do systemu informatycznego oraz każdego innego nie posiadającego licencji. 

d) Zasady bezpiecznego użytkowania laptopów i przenośnych nośników danych. 

Laptopy podlegają tym samym regułom ochrony jak komputery stacjonarne, ponadto podlegają dodatkowej ochronie prawnej ze względu na traktowanie ich jako przenośna baza danych, a szczególnie: 

 •   powinny byd zabezpieczone fizycznie podczas użytkowania, transportu oraz przechowywania przed dostępem osób nieuprawnionych i kradzieżą (np. specjalna torba, linki "kensington lock", stały nadzór w przestrzeni publicznej),

 •   w trakcie pracy poza terenem kontrolowanym przez Projekt Instal Roman Brewczyński, ul. Hubala 5/14 05-120 Legionowo, (np. w podróży) należy zadbad, aby informacje chronione, zabezpieczone były odpowiednimi narzędziami kryptograficznymi,

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w PROJEKT INSTAL ROMAN BREWCZYŃSKI ul. Hubala 5/14 , 05-120 Legionowo jest  Roman Brewczyński. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach: a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w ubezpieczeń społecznych, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; b) umożliwienia zawarcia umowy z PROJEKT INSTAL ROMAN BREWCZYŃSKI; 3) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) podmioty, którym administrator Pana/Pani danych osobowych przekazuje dane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, dla celów obsługi księgowej i prawnej b) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych, c) organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem, d) podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych następuje na podstawie Pana/Pani wniosku lub zgody, e) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących. 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy i po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 6) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w PROJEKT INSTAL ROMAN BREWCZYŃSKI przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania ze względu 2 na współpracę z PROJEKT INSTAL ROMAN BREWCZYŃSKI, ubezpieczeń społecznych i opieki zdrowotnej oraz przepisów podatkowych. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie świadczenia współpracy z PROJEKT INSTAL ROMAN BREWCZYŃSKI 9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach kadrowo-płacowych oraz systemach wspomagających obsługę zleceniobiorców. 10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Zmiany w sposobie zarządzania danymi osobowymi Szanowny Użytkowniku! Jako PROJEKT INSTAL ROMAN BREWCZYŃSKI z siedzibą w Legionowie przy ul. Hubala 5/14

jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę danych osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu realizacji świadczonych usług oraz informowania o kwestiach z nimi związanych. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie oraz do wypełnienia spoczywających na nas obowiązkach prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania ze świadczonych przez nas usług. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane w celu dostosowania oferty, którą możesz być najbardziej zainteresowany oraz kontaktowania się w celu zapewnienia informacji na temat usług i produktów przez nas oferowanych. We wskazanych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizowany przez nas uzasadniony interes, jak również Twoja dobrowolna zgoda. Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pamiętaj, że niezależnie od przysługującego Tobie prawa do żądania usunięcia danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do ich przetwarzania przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących wykonania umowy, udzielonej gwarancji oraz rozliczenia umowy. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe mogą być przekazane umocowanym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie stosownej umowy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa. W każdej chwili możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@projekt-instal.com, jak również wnieść skargę do organu nadzoru w sprawach ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Więcej informacji znajdziesz w naszej nowej polityce prywatności na stronie w www.projekt-instal.com 

 

Pozdrawiamy Zespół Projekt Instal